אירגונית ממוחשבת

הצג גירסה מלאה : עתודה אקדמיתיניבר1
21-07-2010, 11:52
שלום לכולם
אני ב י"א ומתעניין בעתודה אקדמית מישהו יודע משהו על זה ? מה לומדים שם? איך מתקבלים? שמעתי שיש אזשהו כנס.............
תודה

yoav004
21-07-2010, 14:52
זכויות וחובות העתודאי כסטודנט
מעמד העתודאי בתקופת הלימודים
בתקופת היותך סטודנט הנך לומד במעמד חייל בדחיית שירות (דח"ש). מעמדם של חיילים בדח"ש דומה ככלל למעמדם של חיילי המילואים. בתקופה זו הנך כפוף פיקודית אל מפקדת בסיס הקליטה והמיון (מיטב) - מדור עתודה אקדמאית. לפיכך, עליך למלא אחר ההנחיות הניתנות לך על ידי המדור בכל שלב ובכל עת.
תעודה מזהה
כל חייל בצה"ל חייב לשאת תעודה מזהה. בתקופת לימודיך תונפק לך תעודת דח"ש. בכל פנייה או התייצבות עליך לשאת את תעודת הדח"ש. אין לשאת את תעודת הדח"ש בארנק באופן שוטף!
בכל מקרה של אובדן, גניבה או השחתה, יש להודיע בתוך 48 שעות לכל היותר למדור עתודה אקדמאית. במקרה של אובדן או גניבה יש להודיע גם למשטרת ישראל. צה"ל רואה בחומרה איבוד תעודות צבאיות - אנא, שמור על התעודה!
חל איסור חמור להשתמש בתעודת הדח"ש בכדי להשיג הנחות כלשהן בבתי-עסק ובתחבורה הציבורית (גם ביום בו הנך מזומן לפעילות צבאית במעמד חייל חובה). עתודאי אשר יתפס בעבירה מעין זו, יישפט בחומרה, ותבחן הפסקת לימודיו במסלול העתודה.
ביטוח לאומי
כעתודאי בדח"ש אינך מבוטח על ידי צה"ל.
מחובתך להסדיר את מעמדך בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריך או באמצעות מוסד הלימודים האקדמי.בשנת 1996 תוקן חוק הביטוח הלאומי, והוגדרו מחדש זכויות העתודאים עד גיל 22. וודא את קבלת המידע העדכני במוסד לביטוח לאומי.אם הסדרת מעמדך כרוכה בתשלום מס - ודא את קבלת האישור על התשלום, גם אם זה התבצע באמצעות המוסד האקדמי.
אישור מיוחד למוסד לביטוח לאומי על היותך עתודאי בדחיית שירות (עם ציון תקופת דחיית השירות שהוגדרה לך) תוכל לקבל, אם תזדקק לו, חתום ומאושר במדור עתודה אקדמאית.
לידיעתך, במידה וביצעת פעילות צבאית אשר מזכה אותך ביום שירות חובה אחד או יותר (כאשר התייצבות מטעמך אינה נכללת בכך), אינך מחויב בתשלום לביטוח לאומי על אותו החודש.
רפואנים אשר יזומנו לפעילות צבאית במעמד שירות מילואים פעיל (כפי שיפורט בהמשך) ויבצעו את השירות במשך יומיים או יותר, יקבלו אישור על גבי טופס 3010. את הטופס יש להציג בסניף הביטוח הלאומי, לצורך קבלת התשלום עבור תקופת השירות. גובה התשלום נקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי ומתעדכן מעת לעת.
החוקים, הנהלים והזכויות מתעדכנים מעת לעת על ידי המוסד לביטוח לאומי, וללא כל התערבות מצד צה"ל.
תוכל לברר מידע עדכני זה באתר המוסד לביטוח לאומי : http://www.btl.gov.il/
ביטוח רפואי
חיילים בדח"ש אינם מבוטחים ביטוח בריאותי על ידי צה"ל.
לפיכך, חובה עליך להירשם באחת מקופות החולים ולשלם בעצמך את דמי הביטוח הבריאותי.
עם זאת, הנך מחויב ליידע את הצבא בכל שינוי במצבך הבריאותי והנפשי, על מנת שיתעדכן הפרופיל הצבאי שלך. עדכון הפרופיל מתבצע על ידי ועדה רפואית.
טיפול רפואי
כאמור, חיילים בדח"ש אינם זכאים לטיפול רפואי כלשהוא בזמן דחיית השירות.
עם זאת, הנך רשאי לבקש פגישה עם קצין בריאות הנפש בצבא, גם בהיותך בדחיית שירות.
ביום חזרתך לשירות, או בכל יום בו אתה נקרא לפעילות צבאית כלשהיא, הנך רשאי לבקש הפניה לטיפול רפואי או נפשי.
מענק עתודאי
מענק עתודאי ניתן לאוכלוסיית העתודאים האקדמאיים, המיועדים לשיבוץ במקצוע ולשירות קבע. גובה המענק מתעדכן אחת לתקופה. אוכלוסיית עתודת עולים מקבלת מימון לימודים ממשרד הקליטה / מנהל הסטודנטים (ע"פ קריטריונים מובנים), ואינה זכאית למענק לימודים מטעם העתודה בזמן דחיית השירות.
עליך לשלם בעצמך, וללא כל קשר למענק, את כל הוצאות הלימודים, בהתאם למתחייב במוסד הלימודים אליו נרשמת.
המענק מוזן לחשבון הבנק שלך בשני מועדים בכל שנת לימודים: נובמבר ואפריל.
אם לא קיבלת מענק, עליך לפנות למדור עתודה אקדמאית ולדווח על כך. בכל בעיה הקשורה בקבלת / אי-קבלת המענק, חלה עליך חובת דיווח למדור.
מהות הקשר עם מדור עתודה אקדמית ב"מיטב"-הקשר עם צה"ל
בתקופת דחיית השירות (דח"ש) צה"ל מנהל קשר הדוק עם העתודאים, הן לצורך המעקב האקדמי ובחינת התקדמותם בלימודים, והן לצורך השלמת הכנתו של העתודאי, תוך כדי הלימודים, לשירותו בצבא.
במהלך תקופת הלימודים ייזום מדור עתודה אקדמאית פנייה לביתך / מקום מגוריך הזמניים לצורך:
- זימון לביצוע טירונות.
- זימון לביצוע הכשרות / קורסים.
- זימון לתחקירים ביטחוניים.
- זימון לביצוע תעסוקה מבצעית.
- זימון לבירורים.
- זימון למעקב אקדמי.
- זימון לראיונות תקופתיים / חזרה לשירות.
- זימון לסדרת חיילות לקראת חזרה לשירות.
- זימון לכנסים.
כמו כן, המדור מהווה גורם מקשר בינך לבין הצבא. הנך רשאי ומוזמן לפנות למדור לבירור / בקשה/ תלונה או כל עניין אחר. פניותיך ייבדקו לגופן, ותיענה בכתב או בעל פה, על פי הצורך והעניין. נא ציין בפנייתך: שם מלא, מספר אישי ושם מוסד הלימודים.
ניתן ליזום פנייה למדור בדרכים הבאות:
- פנייה באמצעות אתר זה .
- מכתב במעטפה סגורה בדואר רגיל. אין לשלוח גלויות ו/או דואר רשום.
- פנייה טלפונית / משלוח פקס (פרטים ב"מבנה המדור").
- התייצבות במשרדי המדור (מומלץ לוודא מראש שבעל התפקיד נמצא).
עדכון פרטים אישיים
על פי תקנות שירות הביטחון (חובת אנשי מילואים) תשנ"ז 1956, חלה על כל חייל, הגם שאינו בשירות פעיל (ובכלל זאת - בדחיית שירות), החובה למסור פרטים אישיים ולעדכנם.
בהיותך כפוף לתקנות אלה, ובהיותך כפוף פיקודית למיטב - מדור עתודה אקדמאית, חובה עליך לעדכן בתוך 48 שעות בדבר שינויים בפרטיך האישיים הבאים:
- שינוי במוסד הלימודים או המגמה, בצירוף אישורים מהמוסד. (כאמור, אין לבצע שינוי ללא קבלת אישור מראש).
- שינוי כתובת המגורים העיקרית (הורים) / זמנית-משנית (מעונות, דירה שכורה וכד').
- שינוי מספר הטלפון (הן בכתובת העיקרית והן בכתובת המשנית).
- שינוי במצב המשפחתי (נישואים / הריון), בצירוף אישורים התאימים.
- שינוי שם המשפחה / השם הפרטי, בצירוף אישור משרד הפנים.
- שינוי במצב הבריאותי, בצירוף אישורים ומסמכים רפואיים עדכניים.
- אובדן, גניבה או השחתה של תעודה צבאית מזהה.
מחובתך להודיע על כל שינוי כנ"ל בכתב (פקס / מכתב) ובעל-פה (טלפון / הגעה פיזית למדור).
עתודאי אשר לא יעדכן את מדור עתודה אקדמאית בפרטים המתבקשים לעיל, יטופל משמעתית.
זכור:
המדור מרכז את כל הטיפול בעניינך בתקופת הדח"ש, ולכן הוא הכתובת לכל בעיה או עניין הקשור בשירותך הצבאי, הן כעתודאי והן כמועמד לשירות סדיר פעיל. פנייה לגורמים צבאיים אחרים תסרבל את התהליך באופן משמעותי. לכן, רכז את פניותיך למדור על פי תא השיוך שלך


אם אתה רוצה לדעת עוד כנס לפה (http://www.aka.idf.il/Main/giyus/general.aspx?catId=58439)

atuda
21-07-2010, 16:14
הי יניב
הכנס בנושא מסלול העתודה האקדמית יתקיים ביום חמישי הקרוב 22.7.2010 בין השעות 13:00–21:00, באודיטוריום "סמולרש", שבאוניברסיטת תל אביב, רחוב גורג' וייז, תל אביב.
שם תוכל לקבל את כל האינפורמציה שאתה מחפש
לפרטים נוספים אתה יכול להיכנס לאתר העתודה
http://atuda.org.il/Conference.aspx
נשמח לראות אותך בכנס.

The Joker
24-07-2010, 22:27
שיהיה בהצלחה לכולם